Sumcon Oy

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

LEAN- tekniikat

LEAN-tekniikat ovat joukko menetelmiä ja periaatteita, jotka on suunniteltu parantamaan toiminnan tehokkuutta, laatua ja asiakastyytyväisyyttä. LEAN-ajattelu keskittyy jatkuvan parantamisen periaatteeseen ja hukkien poistamiseen prosesseista. Joitakin yleisimpiä LEAN-tekniikoita ovat:

1. Kanban: Kanban on visuaalinen järjestelmä, joka auttaa hallitsemaan ja seuraamaan työn kulkua. Se perustuu korttien tai taulujen käyttöön, joissa näkyy tehtävien tila, prioriteetti ja edistyminen. Kanban auttaa virtaviivaistamaan prosesseja ja vähentämään hukkaa, koska työntekijät voivat nähdä selkeästi, mitä tehtäviä on tehtävänä ja missä vaiheessa ne ovat.

2. 5S: 5S on menetelmä, joka pyrkii luomaan organisoitua, siistiä ja tehokasta työympäristöä. Se perustuu viiteen periaatteeseen: lajittelu, järjestäminen, siivous, standardointi ja itsekuri. 5S auttaa poistamaan hukkaa ja luomaan tehokkaita työskentelytapoja sekä parantamaan työturvallisuutta ja tuottavuutta.

3. Poka-yoke: Poka-yoke tarkoittaa virheenkorjausmenetelmiä tai -laitteita, jotka auttavat estämään inhimillisiä virheitä tai havaitsemaan virheet varhaisessa vaiheessa. Tämä voi sisältää esimerkiksi laitteiden merkintöjä, selkeitä työohjeita tai mekaanisia tai elektronisia valvontalaitteita. Poka-yoke auttaa vähentämään virheitä ja parantamaan prosessin luotettavuutta.

4. Kaizen: Kaizen tarkoittaa jatkuvaa parantamista. Se kannustaa kaikkia organisaation jäseniä osallistumaan ja ehdottamaan parannuksia prosesseihin ja työtapoihin. Kaizen-tekniikka pyrkii löytämään pieniä, mutta jatkuvia parannuksia, jotka kertyvät ajan myötä suuremmiksi hyödyiksi.

5. Value Stream Mapping (arvovirtakartta): Value Stream Mapping on menetelmä, jolla visualisoidaan koko tuotanto- tai palveluprosessi ja sen vaiheet. Tämä auttaa tunnistamaan hukkaa, pullonkauloja ja tehottomuuksia prosesseissa. Value Stream Mappingin avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa parannuksia, jotka tehostavat prosessia ja lisäävät asiakasarvoa


This will close in 0 seconds

Hankkeiden läpivienti

Hankkeiden läpivienti tarkoittaa prosessia, jossa suunnitellut hankkeet tai projektit toteutetaan alusta loppuun. Se koostuu useista vaiheista ja toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että hanke etenee sujuvasti ja saavuttaa asetetut tavoitteet.

Hankkeiden läpivienti voidaan jakaa yleisesti seuraaviin vaiheisiin:

 1. Suunnittelu: Ensimmäinen vaihe on hankkeen suunnittelu. Tässä vaiheessa määritellään hankkeen tavoitteet, resurssit, aikataulu ja budjetti. Suunnitteluvaiheessa myös kartoitetaan mahdolliset riskit ja laaditaan toimintasuunnitelma niiden hallitsemiseksi.
 2. Käynnistys: Käynnistysvaiheessa hankkeen toteutus virallisesti aloitetaan. Hankkeelle nimetään projektipäällikkö, joka vastaa hankkeen johtamisesta ja koordinoinnista. Tässä vaiheessa myös perustetaan projektiorganisaatio, kommunikoidaan sidosryhmien kanssa ja valmistellaan tarvittavat resurssit.
 3. Toteutus: Toteutusvaiheessa hankkeen suunnitelmaa aletaan toteuttaa käytännössä. Tehtävät jaetaan projektiryhmän jäsenten kesken, ja projektipäällikkö valvoo työn etenemistä. Tässä vaiheessa myös seurataan hankkeen aikataulua, budjettia ja laatua varmistaakseen, että se etenee suunnitellusti.
 4. Seuranta ja ohjaus: Tämä vaihe keskittyy hankkeen seurantaan ja ohjaukseen. Projektipäällikkö seuraa hankkeen edistymistä, arvioi suorituskykyä suhteessa tavoitteisiin ja tekee tarvittaessa muutoksia suunnitelmiin. Säännölliset raportoinnit ja kokoukset pidetään projektiryhmän ja sidosryhmien kanssa pitääkseen kaikki ajan tasalla hankkeen tilanteesta.
 5. Päätös ja arviointi: Kun hankkeen tavoitteet on saavutettu, se siirtyy päätös- ja arviointivaiheeseen. Tässä vaiheessa hankkeen lopputulokset arvioidaan suhteessa alkuperäisiin tavoitteisiin ja projektiryhmä tekee tarvittavat päätökset hankkeen päättämisestä. Arviointivaiheessa myös dokumentoidaan hankkeen opit ja hyödylliset kokemukset tulevia hankkeita varten.

 


This will close in 0 seconds

Layoutsuunnittelu

Layoutsuunnittelu tarkoittaa tilan, kuten rakennuksen, huoneen tai alueen, suunnittelua ja järjestämistä siten, että se täyttää tietyn tarkoituksen tai toiminnalliset tarpeet. Layoutsuunnittelulla pyritään optimoimaan tilan käyttö, liikkeen sujuvuus, ergonomia ja visuaalinen houkuttelevuus. Suunnitteluprosessi sisältää seuraavia vaiheita:

 1. Tarpeiden analysointi: Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tilan käyttötarkoitus ja tarpeet. Tähän kuuluu esimerkiksi toimintojen ja työvaiheiden määrittely, tilan käyttäjien tarpeiden kartoitus sekä mahdolliset erityisvaatimukset, kuten esteettömyys tai turvallisuus.
 2. Konseptisuunnittelu: Tämä vaihe sisältää luonnostelua ja ideointia tilan järjestelystä ja eri toimintojen sijoittelusta. Konseptisuunnittelussa otetaan huomioon tilan tehokas käyttö, ergonomia, liikkeen sujuvuus ja asiakas-/käyttäjäkokemus. Usein käytetään apuna erilaisia visuaalisia esitystapoja, kuten pohjapiirustuksia ja 3D-mallinnusta.
 3. Yksityiskohtainen suunnittelu: Kun konsepti on valittu, siirrytään yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Tässä vaiheessa hienosäädetään tilan mittasuhteita, kalustejärjestelyjä, valaistusta, värimaailmaa ja muita visuaalisia elementtejä. Samalla tarkennetaan teknisiä yksityiskohtia, kuten sähkö- ja putkistosuunnitelmia.
 4. Toteutus ja seuranta: Layoutsuunnitelman toteutusvaiheessa suunnitelmat viedään käytäntöön. Tämä sisältää tarvittavat rakennustyöt, kalustehankinnat ja tarvittavat muutokset. Suunnitelman toimivuutta ja toiminnallisuutta seurataan ja tarvittaessa tehdään muutoksia.

 

Layoutsuunnittelu voi koskea erilaisia tiloja, kuten toimistotiloja, kauppoja, ravintoloita, tehdas- ja tuotantotiloja, terveyskeskuksia tai julkisia tiloja. On tärkeää ottaa huomioon tilan käyttötarkoitus, käyttäjien tarpeet ja tilan tehokas käyttö, jotta suunniteltu layout vastaa tavoitteita ja luo optimaalisen ympäristön toiminnalle.


This will close in 0 seconds

Työnjohdon ja henkilöstön motivointi

Työjohdon ja henkilöstön motivointi on prosessi, jossa pyritään innostamaan ja kannustamaan työntekijöitä parhaaseen suoritukseensa sekä luomaan positiivinen ja sitoutunut työympäristö. Tämä voidaan saavuttaa useiden eri keinojen avulla:

 1. Selkeät tavoitteet ja odotukset: Työntekijöiden motivointi alkaa selkeiden ja saavutettavien tavoitteiden asettamisesta. Kun työntekijät ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan ja mitä heidän on tarkoitus saavuttaa, heillä on selkeä suunta ja päämäärä, mikä lisää motivaatiota.
 2. Kannustava palaute: Työntekijöiden motivointiin kuuluu myös jatkuvan positiivisen palautteen antaminen heidän suorituksistaan. Kannustava palaute tunnustaa ja arvostaa työntekijöiden saavutuksia, mikä lisää heidän itsetuntoaan ja sitoutumistaan työhön.
 3. Ammatillinen kehitys: Tarjoamalla mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja koulutukseen työntekijät kokevat, että heillä on mahdollisuus kasvaa ja edistyä urallaan. Tämä lisää heidän motivaatiotaan ja sitoutumistaan organisaatioon.
 4. Osallistaminen ja kuuntelu: Työntekijöiden osallistaminen päätöksentekoon ja heidän mielipiteidensä kuunteleminen antaa heille tunnetta omistajuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista. Kun työntekijät kokevat, että heidän äänensä on kuultu ja heillä on vaikutusvaltaa, heidän motivaationsa ja sitoutumisensa kasvavat.
 5. Työhyvinvointi ja työn tasapaino: Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen, kuten terveelliset työolosuhteet, työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukeminen, on tärkeää motivoinnin kannalta. Kun työntekijät voivat hyvin, he ovat motivoituneempia ja sitoutuneempia työhönsä.

 

Motivoituneet työntekijät ovat tuottavia, innovatiivisia ja sitoutuneita organisaation tavoitteisiin. Työjohdon rooli on luoda kannustava ja motivoiva työympäristö, joka tukee työntekijöiden menestystä ja hyvinvointia.


This will close in 0 seconds

Tuotantoprosessin kartoitus ja kehittäminen

Tuotantoprosessin kartoitus ja kehittäminen on tärkeä askel kohti tehokasta ja kilpailukykyistä toimintaa. Se auttaa yritystä tunnistamaan nykyiset prosessinsa, niiden vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdollisuudet parantaa tuottavuutta ja laatua. Tässä on yleinen vaiheittainen lähestymistapa tuotantoprosessin kartoittamiseen ja kehittämiseen:

 1. Määrittele tavoitteet: Selvitä, mitä haluat saavuttaa tuotantoprosessin kehittämisellä. Tavoitteiden tulisi olla mitattavissa olevia ja liittyä tuottavuuden, laadun, toimitusajan tai muiden keskeisten suorituskykyindikaattorien parantamiseen.
 2. Kartoita nykyinen prosessi: Dokumentoi ja analysoi nykyinen tuotantoprosessi. Keskustele prosessin eri sidosryhmien kanssa ja kerää tietoa käytetyistä menetelmistä, työvaiheista, resursseista ja aikatauluista. Visuaalinen prosessikartta tai virtauskaavio voi auttaa hahmottamaan prosessin vaiheet.
 3. Tunnista pullonkaulat ja tehottomuudet: Arvioi nykyisen prosessin vahvuudet ja heikkoudet. Etsi pullonkauloja, joissa prosessin suorituskyky tai tehokkuus on heikointa. Tämä voi sisältää aikaa vieviä tai turhia työvaiheita, resurssien haaskausta tai viivästyksiä.
 4. Etsi parannusmahdollisuuksia: Analysoi kerättyä tietoa ja etsi parannusmahdollisuuksia. Tämä voi sisältää automatisoinnin mahdollisuuksien tunnistamisen, prosessin virtaviivaistamisen, resurssien paremman käytön tai teknologisten ratkaisujen käyttöönoton. Hanki myös palautetta työntekijöiltä ja sidosryhmiltä, sillä heillä voi olla hyödyllisiä ideoita ja näkökulmia.
 5. Suunnittele ja toteuta parannukset: Kehitä suunnitelma parannusten toteuttamiseksi. Määrittele selkeät toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulut. Testaa ja validoi muutokset pienemmässä mittakaavassa ennen niiden laajempaa käyttöönottoa. Seuraa myös muutosten vaikutusta ja reagoi tarvittaessa.

This will close in 0 seconds

Työmenetelmien kehittäminen MOST-tekniikalla

MOST-tekniikka (Maynard Operation Sequence Technique) on menetelmä, joka keskittyy työmenetelmien kehittämiseen ja parantamiseen. Se auttaa tunnistamaan tehokkaita tapoja suorittaa tehtäviä ja optimoimaan työprosessit.

MOST-tekniikan perusperiaatteet perustuvat työliikkeiden, aikojen ja liikkeiden analysointiin. Se koostuu seuraavista vaiheista:

 1. Työliikkeiden analysointi: Työliikkeiden analysointi tarkoittaa työtehtävän eri liikkeiden ja liikeratojen yksityiskohtaista tutkimista. Tavoitteena on tunnistaa tehokkaat ja ergonomiset liikkeet, joita työntekijä voi suorittaa tehtävän suorittamiseksi.
 2. Aikojen määrittäminen: Aikojen määrittäminen käsittää työliikkeiden suorittamiseen tarvittavan ajan arvioinnin. Tämä auttaa määrittämään realistiset aikataulut tehtävän suorittamiselle ja auttaa resurssien tehokkaassa käytössä.
 3. Liikkeiden poistaminen ja yhdistäminen: Tässä vaiheessa pyritään poistamaan turhat liikkeet ja vähentämään ylimääräisiä vaiheita työprosessista. Tehokkaat liikkeet yhdistetään ja virtaviivaistetaan, mikä johtaa sujuvampaan ja nopeampaan työn suorittamiseen.
 4. Standardointi: Standardointi on tärkeä osa MOST-tekniikkaa. Työmenetelmät ja -liikkeet dokumentoidaan ja standardoidaan, jotta ne voidaan toistaa johdonmukaisesti ja varmistaa laadun ja tehokkuuden ylläpito. Standardoinnin avulla voidaan myös helpottaa koulutusta ja perehdytystä uusille työntekijöille.

 

MOST-tekniikkaa voidaan soveltaa eri teollisuudenaloilla ja toimialoilla, kuten tuotannossa, logistiikassa, terveydenhuollossa ja palvelualoilla. Sen avulla voidaan saavuttaa parempaa tehokkuutta, tuottavuutta ja työergonomiaa sekä vähentää hukkaa ja virheitä työprosesseissa. MOST-tekniikka auttaa organisaatioita kehittämään ja optimoimaan työmenetelmiä parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.


This will close in 0 seconds

Työntutkimukset

Työntutkimukset ovat menetelmiä ja prosesseja, joilla tutkitaan ja analysoidaan työn suorittamista, työtehtäviä ja työolosuhteita. Niiden tarkoituksena on ymmärtää paremmin työn luonnetta, tehtävien vaatimuksia, työprosessien tehokkuutta ja työntekijöiden suorituskykyä. Työntutkimuksilla pyritään löytämään keinoja parantaa työn tuottavuutta, ergonomiaa, turvallisuutta ja työhyvinvointia.

Työntutkimuksiin kuuluu erilaisia menetelmiä ja työkaluja, kuten:

 1. Työaikatutkimukset: Työaikatutkimuksissa kerätään tietoa työntekijöiden työaikojen käytöstä ja jakautumisesta eri tehtävien välillä. Tämä auttaa hahmottamaan työaikojen tehokasta käyttöä ja tarvittaessa tekemään muutoksia työaikajärjestelyihin.
 2. Liiketutkimukset: Liiketutkimuksissa seurataan ja analysoidaan työntekijöiden liikkeitä ja työliikkeitä. Tavoitteena on tunnistaa tehokkaita liikeratoja, ergonomisia työasentoja ja mahdollisia hukan aiheuttajia työssä.
 3. Työtehtävien analysointi: Työtehtävien analysoinnissa pureudutaan työtehtävien sisältöön, vaatimuksiin ja tarkoituksenmukaiseen suoritustapaan. Tämä auttaa ymmärtämään työtehtävien suorittamiseen liittyviä haasteita ja kehittämiskohteita.
 4. Ergonominen arviointi: Ergonominen arviointi keskittyy työympäristön ja työvälineiden ergonomiaan. Siinä arvioidaan työpisteiden, työkalujen, istumajärjestelyjen ja muiden tekijöiden sopivuutta työntekijöiden fyysisille ja psyykkisille tarpeille. Tavoitteena on luoda ergonomisesti optimaaliset työolosuhteet, jotka edistävät työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

 

Työntutkimusten avulla voidaan tunnistaa parhaita käytäntöjä, kehittää työmenetelmiä ja suunnitella työprosesseja paremmin. Tuloksena voi olla esimerkiksi tehokkaampia työjärjestelyjä, työnkuvausten päivityksiä, ergonomisten muutosten toteuttamista tai työkalujen ja työvälineiden parantamista.


This will close in 0 seconds

Videoanalyysit: 4K ja FullHD- tekniikat

Videoanalyysit hyödyntävät 4K- ja Full HD -tekniikoita videomateriaalin tarkkaan ja yksityiskohtaiseen analysointiin.

4K-tekniikka viittaa korkeaan resoluutioon, joka on nelinkertainen perinteiseen Full HD -resoluutioon verrattuna. Se tarjoaa erittäin tarkan kuvanlaadun ja yksityiskohtaisuuden, joka mahdollistaa tarkemman havainnoinnin ja analyysin.

Videoanalyysit 4K- ja Full HD -tekniikoilla voivat tarjota seuraavia etuja:

 1. Tarkka havainnointi: Korkean resoluution ansiosta videomateriaalista voidaan tarkasti tarkastella pieniä yksityiskohtia, kuten liikkeitä, eleitä tai ilmeitä. Tämä auttaa havaitsemaan hienovaraisempia muutoksia ja toimintoja, jotka voivat olla merkityksellisiä analyysin kannalta.
 2. Yksityiskohtainen analyysi: Tarkka kuvanlaatu ja yksityiskohtaisuus mahdollistavat syvällisemmän analyysin eri parametreista. Esimerkiksi liikkeiden nopeutta, reaktioaikoja tai kappaleiden sijaintia voidaan tarkastella tarkasti ja tarkasti.
 3. Selkeä näkyvyys: Korkea resoluutio ja terävä kuva parantavat videomateriaalin näkyvyyttä ja luettavuutta. Tämä auttaa vähentämään epäselvyyttä tai virheitä analyysin aikana ja parantamaan tietojen tulkintaa.
 4. Parannettu päätöksenteko: Laadukas videomateriaali antaa tarkempaa tietoa, mikä voi tukea parempia päätöksiä ja toimenpiteitä. Esimerkiksi turvallisuusvalvonnassa tai urheiluanalyysissä 4K- ja Full HD -tekniikoiden avulla voidaan tunnistaa hienovaraisia yksityiskohtia ja arvioida tilanteita tehokkaasti.

 

Kokonaisuudessaan 4K- ja Full HD -tekniikat tarjoavat tarkkoja ja yksityiskohtaisia videomateriaaleja, jotka voivat parantaa videoanalyysiä eri aloilla, kuten turvallisuudessa, terveydenhuollossa, urheilussa tai teollisuudessa.


This will close in 0 seconds